Tempish Floorball 2019

1. Délka florboalové hole Pro správnou, přesnou a účelnou hru je délka florbalové hole zcela zásadní. Pro hru je důležité, aby čepel a žerď byla při hře ve správném úhlu vůči podlaze. Aby mohl hráč hůl dobře a bezpečně ovládat musí držet hůl v horní části na konci žerdě. Příliš krátká nebo dlouhá hůl neumožňuje hráči správné vedení míče, přesnou a ostrou střelbu a je pro hráče také namáhavá. V tabulce je uvedena doporučená délka hole odpovídající výšce postavy hráče: (viz. strana 3) na 3) 2. Zahnutí čepele Pouze nejlevnější florbalové hole jsou osazeny univerzálními čepelemi, které jsou bez přednastaveného zahnutí. Existuje jednoduchá pomůcka pro rozpoznání pravé a levé čepele (florbalové hole). Vždy je určující, jakou rukou hráč drží hůl dole. Je-li to pravá ruka, jedná se o pravou čepel (florbalovou hůl). Za jistých podmínek se čepele (rovné i předzahnuté) dají individuálně tvarovat. Nejčastěji je to možné po ohřátí čepele ve vodě na teplotu max. 90˚C, následném přihnutí a vychladnutí čepele v požadovaném tvaru. Zde se držte rad a pokynů výrobce. Některé čepele mají na konci výrazné přihnutí a vytvarování ve tvaru misky pro lepší vedení a kontrolu míčku. Čepele se liší svým tvarem, délkou, váhou, umístěním těžiště, velikostí, tvrdostí atd. Proto je důležité si individuálně ověřit vhodnost dané čepele pro daný styl hry. 3. Tvrdost žerdě Tvrdost žerdě je číslo, které uvádí, o kolik milimetrů se daná žerď prohne za přesně stanovených podmínek (vzdálenost a umístění podpěr, zatížení). Větší číslo znamená větší průhyb a tedy měkčí žerď a naopak. Obvyklé rozmezí je 24 až 35. Při hře a především při střelbě musí docházet k průhybu žerdě a následnému narovnání, což napomáhá zvýšení rychlosti vystřeleného míčku. Pro správnou volbu tvrdosti je důležitá technika hry a střelby, fyzické a technické předpoklady a schopnosti hráče. Není pravdou, že tvrdší žerdí se dosáhne lepšího výsledku! 4. Certifikace Každý hráč, který chce hrát soutěže organizované dle pravidel České Florbalové Unie a IFF, musí mít hůl označenou ochrannou známku vydanou IFF na základě certifikačního protokolu. Florbalová hůl s certifikátem prošla náročným procesem testování. Certifikát deklaruje,že daný typ hole je bezpečný a vyhovuje všem florbalovým pravidlům. Certifikát se nachází na žerdi. 5. Omotávka Omotávky se liší materiálem, prolisy na povrchu, měkkostí, schopností absorbovat vlhkost a pot, přilnavostí atd. Některé florbalové hole mají elipsový průřez v horní části (pro horní uchycení), nebo po celé délce omotávky pro lepší vnímání orientace čepele na holi. Opotřebení omotávky záleží na technice hry, materiálu omotávky, složení potu hráče a dalších parametrech. 6. Další informace Vhodnost florbalové hole je silně individuální záležitost každého hráče. Nelze jednoznačně specifikovat vhodnost či nevhodnost daného typu hole pro daného hráče. Obecně lze doporučit spíše levnější hole pro méně zkušené hráče a dražší hole pro zkušené florbalisty a florbalistky. Na florbalové holi lze měnit čepele, žerdě, omotávky – dle individuálních potřeb hráče, nebo při poškození jednotlivé části florbalové hole. Žerdě jsou většinou rovné a konusově se zužují směrem k čepeli. Mohou být i zahnuté a mít i jiný než kruhový průřez. Florbalová hůl je při hře extrémně namáhaný výrobek, za jistých okolností může (musí, má právo) prasknout. Tento výrobek je s ohledem na bezpečnost při hře konstruován tak, aby při překročení mezní hranice namáhání došlo k prasknutí hole. 1. Stick length The right length of stick is crucial for proper, accurate and effective game. It is important for the game that the blade and the shaft at right angles to the floor. In order for a player to use a stick well and safely, hemust hold the stick inthetopattheendoftheshaft.Tooshortortoo longstickdoesnotallowtheplayerrightcontroloftheball, precise and sharp shooting and it’s too exhausting for the player. In the table you can check recommended lengths of floorball sticks for different heights of players (page 3). 2. Hook of the stick Only cheapest floorball sticks are fitted with universal blades which are without preset bend. There is a simple help for identifying right and left blade (floorball stick). Always determines at which hand the player holds a stick lower. If the right hand, this is the right blade (floorball stick), and vice versa. Under certain circumstances the blade (straight and preset bended) can be individually shaped. Most often it is possible after heating blades in the water at a temperature of max. 90° C, and subsequently bend blades to the desired shape and let it cool down. In this case, hold the tips and instructions of producer. Some blades are at the end of the shaft a significant bend and shape of bowl for better management and control of the ball. Blades vary in shape, length, weight, center of gravity location, size, hardness, etc. Therefore, it is important to individually verify the suitability of the blades for every style of play. 3. Flex of the shaft Flex of the stick is a number that indicates how many millimeters the shaft bends under specified conditions (distance and location of supports, load). Larger numbers indicate deflection and therefore softer shaft and vice versa. Usually the range is 24 to 35. During the game, especially when shooting there must be a deflection and subsequent straightening, which helps increase the speed of the ball. For proper choice of hardness is an important technique of the game and of the shooting, physical and technical prerequisites and the player‘s skill. It is not true that the harder shaft ensures a better result! 4. Certification Any player who wants to play according to the rules of the competition organized under International Floorball Federationmusthavethestickmarkedwiththemarkofthe IFF issuedonbasisofacertificationprotocol.Certified floorball stick has undergone intensive testing process. The certificate declares that the type of hole is safe and complies with all the rules of floorball. The certificate is located on the shaft just above the blade. 5. Roll tape Roll tapes varymaterial, dents on the surface, softness, ability to absorbmoisture and sweat, adhesion, etc. Some floorball sticks have elliptic cross-section at the top (for the upper attachment) or full length for better perception of the orientation of blade on a stick.Wear depends on the technique of the game, material, composition of sweat and other parameters. 6. Other information Suitabilityoffloorballsticks ishighly individualmatterofeachplayer.Wecannotgenerallyspecifythesuitabilityor unsuitability of any type of stick for any player. Generally recommended rather cheaper sticks for less experienced players and more expensive sticks for experienced players. In floorball stick can be changed blades, shafts, and roll tapes - according to individual needs of a player or damage caused on individual parts of floorball stick. Shafts are mostly flat and conical tapering towards the blade. They can also be bent and have other than circular cross section. Floorball stick is extremely loaded product during the game and under certain circumstances can (must, have the right) burst. This product is for the safety during the game designed so that when crossing the threshold of load the stick brakes. OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS HOME | ABOUT US | EXPLANATION | CONTENTS | PRODUCTS | CONTACT EXPLANATION

RkJQdWJsaXNoZXIy NDAxMTk1